مشخصات فردی و زندگینامه
نام:موسی
نام خانوادگی:لطفی مهروئیه
شهرت:شیخ موسی
نخصص ها:فقه و اصول