ظرفیت معده
26 بازدید
موضوع: سایر

در ایران که حضور داشتیم، با نعمت های فراوانی روبه رو بودیم و هر چه نصیبمان می شد، به راحتی داخل معده مان می ریختیم و آن معده هم از پذیرش، هیچگاه کم نمی آورد بلکه زبانحالش «هل من مزید» بود یعنی آیا باز هم هست؟

در اسارت به علت کمبود نعمت های الهی، آنچنان معده مان جمع و کوچک شده بود که اگر یک استکان چای قند پهلو می خوردیم، ببخشید! این دوسال و اندی که در اسارت بودیم، رنگ قند به چشم ندیدیم و هرگاه چای شیرین به ما می دادند، آن هم دو روزی یک استکان، معده مان ظرفیت همان یک استکان را پیدا کرده بود و اگر احیاناً که خیلی کم اتفاق می افتاد، دو استکان چای نصیبمان می شد، معده مان دیگر گنجایش آن یک استکان چای اضافی را نداشت و از درون معده آخ و دادش بلند می شد.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه