دوران کمال عقل
7 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

هیجده سال از عمرم می گذشت که به اسارت نیروهای بعثی درآمدم. پس از مدتی که در اسارت بودم، دندان های عقلم در همان اسارت روئید و چهار دندان به دندان هایم افزوده شد. البته ناگفته نماند دندان عقل از دوران هیجده سالگی تا سی و دو سالگی ممکن است بروید. برخی از دوستان وقتی متوجه شدند دندان های عقلم روئیده است، نزدم آمدند و با شوخی گفتند: آقای لطفی! با روئیدن دندان های عقل، عقلت کامل شده است؟ در جواب آن ها گفتم: نامگذاری این دندان ها به دندان عقل، نامگذاری با مسمّایی نیست؛ خداوند متعال برای این دندان ها، مانند سایر دندان ها، وظیفه ای قرار داده است که شاید وظیفه¬شان همان وظیفه دندان های آسیا باشد، امّا آنچه عقل انسان را کامل می کند، به دوران چهل سالگی رسیدن است.

چهل سالگی دوران کمال و پختگی است؛ در این دوره انسان، نه بی تجربگی دوران نوجوانی و جوانی را دارد و نه همچون دوران پیری، ضعف و سستی به سراغش می آید. اگر انسان تا قبل از این دوران، زمینه هدایت در وجودش ایجاد کرد، خدا او را هدایت می کند و الّا بعد از آن دوران، در مسیر هدایت قرار گرفتن خیلی دشوار است.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه