زبان حال اسراء در قالب شعر
15 بازدید
موضوع: سایر

زندگی با بچه های اسیر و با ایمان، زندگی با صفا و دوست داشتنی بود و آنچه در قلب نازنینشان بود، گاهی اوقات به زبان شعر بروز می کرد و ما فی الضمیر خود را به صورت شعر در خارج، بر روی دیوارهای آسایشگاه خودشان ثبت می کردند البته این شعرها به صورت فارسی نوشته شده بود. یکی از شعرهای که بر روی دیوار آسایشگاه، نوشته شده و برایم خیلی جالب بود و هرگاه چشمم به آن شعر می افتاد، مرتّب زیر لب زمزمه می کردم، شعر ذیل بود.

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد[i]

پی نوشت


[i] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه