نقشp.w.
19 بازدید
موضوع: سایر

لباس های فرمی به رنگ زرد در اسارت به ما داده بودند که پشت سر آن لباس ها، به صورت مربعی بریده بودند و از جنس همان پارچه امّا به رنگ دیگری غیر از رنگ زرد نوشته بودند p.w. که این علامت، علامت اختصاری به معنای اسیر جنگی بود و شبیه همین علامت امّا به صورت ابعاد کوچک تر در سمت چپ سینه مان قرار داشت. هرگاه در اسارت صحبت از آزادی می شد، دوستان به شوخی به استناد این علامت اختصاری می گفتند: زمان آزادی ما معلوم است که کِی آزاد می شویم و آن زمان بر روی پیراهن¬هایمان نوشته شده است. از آن ها سوال می شد که چه زمانی بر روی پیراهن هایتان نوشته شده است؟ در پاسخ می شنیدیم «p.w[1].» پی، دبلیو یعنی پیر می شوی، وِلِت می کنند. بنابرین هرگاه پیر شدی، ولت می کنند؛ زیاد فکرشم نکن، پیر می شوی.[2]

پی نوشت


[1] مخفّف Prisoner of war یعنی اسیر جنگی

[2] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه