غیرت هم وطنی
10 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

مادر یکی از سربازان بعثی که در اردوگاه خدمت می کرد و اصالتاً ایرانی بود، به فرزندش سفارش کرده بود که هموطنان مرا اذیت نکنی، اگر آن ها را اذیت و شکنجه کنی، شیرم را حرامت می کنم.

آرزوی گردانی مانند اسرای ایرانی

فرمانده بعثی در اردوگاه سربازانش را گرد خود جمع کرده بود و برای آن ها سخنرانی می کرد و آن ها را مورد خطاب قرار داده بود و به سربازانش گفته بود:«اگر من یک گردان مثل این اسراء ایرانی داشتم، فلسطین را از دست اسرائیل آزاد می کردم.»[1]


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه