شکنجه های مرسوم
13 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

در اردوگاه مانند ما بقی اردوگاه های مربوط به اسراء ایرانی که در عراق وجود داشت، انواع شکنجه های غیر انسانی وجود داشت که به برخی از آن شکنجه ها اشاره می کنم:

شکنجه معمولی آن ها که نام دیگر آن شکنجه عمومی بود، یعنی شامل همه اسراء می شد، کتک با کابل بر پشت بدن ضعیف و نحیف آن ها بود. از این شکنجه هر از چند گاهی سهمیه ای داشتی تا اینکه متوجّه شوی اینجا زندان است و خانه خاله نیست، بلکه اسیری در دست دشمن هستی، امّا برخی از اسراء به خاطر موقعیت زمانی و مکانی که به وجود می آمد، سهمیه شکنجه آن ها علاوه بر شکنجه عمومی، شکنجه های سفارشی نیز بود مثلاً آن ها را داخل استخرهای دستشویی می انداختند و مجبورشان می کردند تا سرشان را زیر آب های فاضلاب ببرند. برخی از اسراء هم که از شانس بیشتری برخوردار بودند، به آن ها تخفیف می دادند و دیگر آن ها را داخل استخر فاضلاب نمی انداختند، بلکه کیسه های انفرادی بر سر آن ها می کشیدند و با برق، به آنها شوک می دادند و یا در زمستان سرد، آن ها را در استخر آب یخ می انداختند که زبان آدمی، بند می آمد. گهگاهی هم دست های آن ها را از پشت سر به پنجره آسایشگاه به صورت آویزان می بستند که یکی از اسراء به نام شعبان، اهل مازندران با این شکنجه در اردوگاه پذیرایی شده بود. خدا می داند به حال این اسیر و اسراء آسایشگاه که ناظر بر این شکنجه بودند، چه گذشت.[1]

پی نوشت

[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه