وسائل تدریس
8 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

بچّه ها برای تدریس، وسایلی از جمله گچ، تخته سیاه، قلم، دفتر و اشیاء دیگر لازم داشتند امّا دست یافتن به این وسایل در اردوگاه غیرممکن بود، لذا بچّه ها، از وسایل جایگزین، استفاده می کردند.

وسایل تدریس در اسارت به جای تخته سیاه و وایت برد، زمین بود و گچ و ماژیک آن ها، سنگ یا تکّه ای از چوب بود. امّا جالب است بدانید، قلم و دفتر بچّه ها، یک چوب یا سیم خارداری بود که بتواند بر روی دستشان خط سفید بیندازد تا آن ها مطالب علمیشان را با آن بنویسند و حفظ کنند و بدین صورت، علم بیاموزند. با همین دفتر و قلم، خیلی از بچّه ها حافظ قرآن و برخی از دعاها شدند.

تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه