سوغاتی اسارت
14 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

هر شخصی به مسافرت می رود، وقتی از سفر باز می گردد، حدّاقل برای خودش اشیایی به عنوان یادگاری می آورد.

در بازگشت از اسارت، آوردن هدایای مادّی به عنوان یادگاری مشکل بود و هر کسی نمی توانست بیاورد، امّا برخی از بچّه ها هدایای معنوی با ارزشی را از اسارت به همراه خودشان آوردند؛ مثلاً در آنجا حافظ قرآن و یا برخی از دعاها شده بودند.

برخی از هدایایی که اینجانب به عنوان یادگاری از اسارت آوردم، عبارت بودند از: حفظ دو جزء قرآن کریم، حفظ آیة الکرسی، دعای کمیل، دعای توسّل، زیارت عاشورا، یک دوره فشرده علم منطق، یک دوره آموزش تجوید و نیز قرائت قرآن کریم بود.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه