مرگ بر صدّام، ضد اسلام
8 بازدید
موضوع: سایر

مرگ بر صدّام، ضد اسلام

بخشی از خاطرات من

روزی یکی از سربازان بعثی به پشت پنجره آسایشگاه شماره می رود و اشاره به یک نوجوان به نام علیرضا چراغی می کند. علیرضا پانزده سال داشت. سرباز بعثی از او می  خواهد که «مرگ بر خمینی» بگوید.

آن نوجوان که اهل زرند کرمان بود، بدون درنگ می گوید: مرگ بر صدّام، ضدّ اسلام!

سرباز بعثی با این شعار، بر زمین میخ کوب می شود و شاید با خود می گوید: این چه غلطی بود که ما کردیم!

بعد از این شعار، برای آن سرباز بعثی درسی شده بود که دیگر از هیچ اسیری، چه نوجوان، چه جوان و چه میانسال و پیر، شعاری علیه مسئولین نظام مقدس اسلامی ایران نخواهد.[1]

پی نوشت

[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه